عکس / طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار


روستای باغان در فاصله 10 کیلومتری جاده کوار شیراز قرار دارد و دارای مناظر طبیعی زیبایی می باشد.

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

طبیعت زیبای دامنه کوه های روستای باغان کوار

خبرنگار افتخاری: محمدرضا احمدزاده


۱۶ فروردين ۱۳۹۵