تصاویر قدیمی عزاداری مردم کوار در چهلم رحلت امام (ره) در سال 68


تصاویر زیر مربوط به عزاداری مردم کوار در چهلمین روز از درگذشت امام خمینی (ره) در سال 1368 می باشد.

عزاداری مردم کوار در چهلم رحلت امام (ره) در سال 68

عزاداری مردم کوار در چهلم رحلت امام (ره) در سال 68

عزاداری مردم کوار در چهلم رحلت امام (ره) در سال 68

عکاس: غفار کامران

ارسال کننده: رزاق زاهدیان


۱۴ خرداد ۱۳۹۵