عکس / شقایق زارهای زیبای منظقه فرمشکان کوار


منطقه فرمشکان این روزها طراوت خاصی دارد و رویش گل های شقایق، زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است.

شقایق زارهای زیبا در کنار تفرجگاه شاه غیب فرمشکان کوار

شقایق زارهای زیبا در کنار تفرجگاه شاه غیب فرمشکان کوار

شقایق زارهای زیبا در کنار تفرجگاه شاه غیب فرمشکان کوار

شقایق زارهای زیبا در کنار تفرجگاه شاه غیب فرمشکان کوار


شهروند خبرنگار: رامین اعتمادفر


۲ ارديبهشت ۱۳۹۶