این نظرسنجی به پایان رسیده است.(از 1 ماه پیش).

به کدام کاندید مجلس در حوزه انتخابیه کوار، سروستان و خرامه رای می دهید؟