کاندیداهای انتخابات دوازهمین دوره
مجلس شورای اسلامی
حوزه انتخابیه سروستان، خرامه و کوار

کاندیداهای انتخابات دوازهمین دوره مجلس شورای اسلامی
حوزه انتخابیه سروستان، خرامه و کوار

جهت مشاهده رزومه و مشخصات کاندیداها روی اطلاعات کاندید موردنظر خود کلیک نمایید

داریوش اسمعیلی

سروستان، خرامه و کوار

فاطمه ایزدی

سروستان، خرامه و کوار

غلامرضا توکل شوریجه

سروستان، خرامه و کوار

احمد دهقان

سروستان، خرامه و کوار

احسان رحیمی

سروستان، خرامه و کوار

ابراهیم زارع

سروستان، خرامه و کوار

مسعود زارع

سروستان، خرامه و کوار

سجاد زارع طسوجی

سروستان، خرامه و کوار

محمد زارع طسوجی

سروستان، خرامه و کوار

مجید زارع پور چهارراه گشین

سروستان، خرامه و کوار

امین شیبانی عبدالیوسفی

سروستان، خرامه و کوار

مسعود علیائی

سروستان، خرامه و کوار

امیر قائدی

سروستان، خرامه و کوار

امیرحسین کشاورز

سروستان، خرامه و کوار

داریوش اسمعیلی

سروستان، خرامه و کوار

فاطمه ایزدی

سروستان، خرامه و کوار

غلامرضا توکل شوریجه

سروستان، خرامه و کوار

احمد دهقان

سروستان، خرامه و کوار

احسان رحیمی

سروستان، خرامه و کوار

ابراهیم زارع

سروستان، خرامه و کوار

مسعود زارع

سروستان، خرامه و کوار

سجاد زارع طسوجی

سروستان، خرامه و کوار

محمد زارع طسوجی

سروستان، خرامه و کوار

مجید زارع پور چهارراه گشین

سروستان، خرامه و کوار

امین شیبانی عبدالیوسفی

سروستان، خرامه و کوار

مسعود علیائی

سروستان، خرامه و کوار

امیر قائدی

سروستان، خرامه و کوار

امیرحسین کشاورز

سروستان، خرامه و کوار